Tình nguyện viện Kuniharu YAMADA: “Tôi sẽ cố gắng chung tay với VIRI đóng góp vào chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Bài viết về tình nguyện viên Kuniharu Yamada tại VIRI đã được đăng tải trên bản tin văn phòng JICA tại Việt Nam số 35 tháng 10 năm 2018. Bài viết mô tả các hoạt động hỗ trợ marketing  cho các sản phẩm dự án và đóng góp vào chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tình nguyện viện Kuniharu Yamada.  Phong trào mỗi làng một sản phẩm khởi nguồn từ tỉnh Oita Nhật Bản và được khởi xướng tại Việt Nam với tên gọi “Mỗi xã một sản phẩm”. Với phương châm “Hợp tác toàn cầu để đem lại tác động tốt nhất cho vùng nông thôn ở mỗi quốc gia”, VIRI hợp tác cùng Hiệp hội xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và các đơn vị xúc tiến OCOP tham gia Liên minh quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm” (International One Village One Product – IOVOP) nằm trong mạng lưới toàn cầu phong trào “Mỗi làng một sản phẩm”.

Một thông tin đáng chú ý về sự kiện sắp diễn ra: Hội thảo và Triển lãm IOVOP (IOVOP Con- ference & Exhibition) trong chương trình Life- Style Vietnam 2019 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2019 và trình diễn dân ca Ví giặm tại Liên hoan dân ca Ví giặm trong “Chương trình giao lưu Việt Nhật đánh thức 5 giác quan” tổ chức ngày 25/11 tới.

Capture 1