Gặp gỡ ngài Alexandre Bouchot – Tham tán Nông nghiệp Pháp

Dự án Xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam đã gặp và làm việc với Tham tán Nông nghiệp Pháp nhằm giới thiệu tiềm năng sản phẩm thương mại công bằng cũng như cơ hội phát triển sản phẩm thương mại công bằng vào thị trường Châu Âu.

Ngài Alexandre Bouchot có giới thiệu hệ thống siêu thị Rungis của Pháp hiện đang hỗ trợ và xúc tiến các sản phẩm thương mại công bằng. Ngoài ra, chương trình xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý (GI) của tổ chức CIRAD cũng đang hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các nông sản đặc trưng của Việt Nam mà dự án nên tiếp cận.

French counsellor