Tài Liệu Đào Tạo

Các tài liệu đào tạo được cung cấp bởi VIRI:

1. Các câu hỏi mẫu để giám sát chuỗi cung ứng: Tải xuống

2. Hướng dẫn kiểm tra chéo: Tải xuống

3. Bài tập về tuân thủ các tiêu chí của Tiêu chuẩn WFTO: Tải xuống

4. So sánh ngắn gọn về nhãn Thương mại công bằng: Tải xuống

5. Các khái niệm cơ bản về Thương mại công bằng: Tải xuống

6. Các mẫu báo cáo tự đánh giá: Tải xuống

7. Các câu hỏi tình huống về Thương mại công bằng cho những nhà đào tạo: Tải xuống

8. Các tiêu chuẩn liên quan đến WFTO: Tải xuống

9. Tiêu chuẩn WFTO và hệ thống đảm bảo – Sổ tay hướng dẫn: Tải xuống

10. Các thuật ngữ về WFTO: Tải xuống

11. Lợi ích của thành viên WFTO: Tải xuống

12. Giới thiệu tổng quan về WFTO: Tải xuống

13. Các nguyên tắc Thương mại công bằng của WFTO: Tải xuống

14. Phí thường niên WFTO: Tải xuống

15. Lợi ích của nhãn TMCB: Tải xuống

16. Các tiêu chí lựa chọn công ty có thể đủ điều kiện trở thành thành viên của WFTO: Tải xuống

17. Các thành phần của Hệ thống đảm bảo: Tải xuống

18. Báo cáo tiềm năng thương mại công bằng: Tải xuống