HTX nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Kiết

1. Tên HTX: HTX nông nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Kiết

2. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc

3. Ngày thành lập: 29/03/2011 Ngày chuyển đổi theo luật HTX 2012: 12/01/2015

4. Website: www.eakietcoffee.com.vn

5. Mail: eakietcoop@gmail.com

6. Điện thoại: 05003 539 506 Fax: 05003 539 506

7. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề của HTX:

+ Chế biến cà phê quả tươi đạt chứng nhận faitrade

+ Chế biến cà phê bột

+ Dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

+ Tiêu thụ sản phẩm

8. Số lượng thành viên:

+ Hiện nay: 97 hộ

9. Quá trình thành lập, chuyển đổi theo Luật HTX 2012

+ Hợp tác xã được thành lập tiền thân là Tổ liên kết thương mại công bằng Ea Kiết. Nhưng hoạt động theo mô hình tổ hợp tác có rất nhiều hạn chế tư cách pháp nhân không đầy đủ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Để mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con xã viên được tiếp cận các chính sách của nhà nước và các tổ chức, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Mục đích của hợp tác xã là nhằm liên kết các hộ trồng cà phê có cùng nhu cầu được hỗ trợ về vật tư nông nghiệp, kỹ thuật canh tác cà phê, chế biến, bảo quản, cùng nhau cam kết ứng dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác cà phê tiên tiến của thế giới với mục đích làm gia tăng giá trị của sản phẩm cà phê và nâng cao kiến thức thương mại.

+ Ngày 29/03/2011 HTX được thành lập có 48 hộ thành viên tham gia chương trình cà phê bền vững với tổng diện tích là 91,1 ha với tổng sản lượng là 360,5 tấn, đến tháng 03/2012 HTX đã kết nạp thêm 08 hộ thành viên tham gia chương trình với diện tích 14.4 ha, sản lượng 52 tấn. Đến cuối năm 2012 HTX đã phát triển thêm 41 hộ thành viên, diện tích 77.8 ha, sản lượng 309.7 tấn. Hiện nay HTX có tổng số thành viên tham gia chương trình cà phê bền vững FLO là 97 thành viên, với tổng diện tích là 183.3 ha, tổng sản lượng là 722,2 tấn. Trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số là 03 hộ thành viên.

+ Được Tổ chức quốc tế về thương mại công bằng (FLO) cấp chứng nhận cà phê bền vững Fairtrade.