Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam

Website: vicofa.org.vn

Hiệp hội Cà phê – Ca Cao Việt Nam (VICOFA) được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị các hội viên sáng lập ngày 04/01/1990 và được công nhận theo Quyết định số 28/KTĐN-TCCB ngày 22/01/1990 của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công Thương).

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội được hội viên thông qua ở mỗi kỳ Đại hội và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam ra đời do sáng kiến của các hội viên sáng lập họp ngày 04/01/1990 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị cử Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên. Hội nghị này được xem là Đại hội Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam lần thứ nhất. Ông Đoàn Triệu Nhạn, lúc này là Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt nam, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hiệp hội. Bản Điều lệ của Hiệp hội sau khi được chỉnh sửa đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm phê duyệt ngày 19/02/1992.

Đại hội Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam lần thứ II họp tại Thành phố Vũng Tàu ngày 27 và 28/06/1994, bầu Hội đồng quản trị gồm 15 thành viên, trong đó ông Đoàn Triệu Nhạn được bầu làm Chủ tịch và có hai thành viên là quan chức của Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại hội Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam lần thứ III họp tại Hà Nội ngày 22 và 23/8/1997, bầu Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên do ông Đoàn Triệu Nhạn làm Chủ tịch, và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Điều lệ sửa đổi này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1322 QĐ-BNN/TCCB ngày 4/5/1998.

Ngày 04/05/2001, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam đã tiến hành Đaị hội lần thứ IV, kết thúc sớm nhiệm kỳ III (1997-2002). Đại hội đã bầu lên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ IV và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam. Điều lệ sửa đổi này được Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 41/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 30/07/2001.

Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2004 – 2007) đã bầu ông Vân Thành Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đoàn Triệu Nhạn làm Phó Chủ tịch thường trực, trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Nam làm Phó Chủ tịch, ông Lê Đức Thống làm Trưởng ban kiểm tra, ông Nguyễn Lê Dân làm Tổng thư ký.

Hiện nay Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt nam có trên 100 Hội viên là các Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp sản xuất chế biến thu mua, xuất khẩu cà phê, ca cao, các Trung tâm nghiên cứu và Viện nghiên cứu trên địa bàn cả nước từ Bắc chí Nam ở cả hai vùng cà phê Robusta và Arabica.

Hiệp hội luôn mong muốn tiếp nhận Hội viên mới và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực cà phê, ca cao.